รายละเอียดที่ต้องแจ้ง "การโอนเงิน"

ให้ตอบกลับอีเมลหรือทางไลน์ แล้วแจ้งข้อมูลดังนี้

1. แจ้งธนาคารที่โอนเงิน
2. แจ้งวันที่และเวลาที่โอน
3. แจ้งยอดเงินที่โอนเข้า

หลังส่งอีเมลหรือแจ้งทางไลน์แล้ว
ถ้าอยู่ในเวลาทำการ
ทางทีมงานจะตอบกลับยืนยันการรับโอนให้ท่านทราบ

ตัวอย่างการแจ้งข้อมูลโอนเงิน
1. ธนาคารที่โอนเงินคือ ไทยพาณิชย์
2. โอนวันที่
20-02-2019 เวลา 12.00 น.
3. จำนวนเงินที่โอนคือ
599 บาท


.

ในกรณีที่ไม่พบอีเมลตอบกลับจากทีมงาน ให้คลิกตรวจสอบที่ "จดหมายขยะ" ด้วยทุกกครั้ง